Yükseköğretimde Akreditasyon

Iveta Dimitorova Yükseköğretimde Akreditasyon Nedir?

Yükseköğretimde Akreditasyon

Akreditasyon, genel anlamda topluma sunulan mal ve hizmetlerin belirli mükemmeliyet standartlarında sunulduğunu güvence altına almaya yönelik bir sistemdir. Günümüzde mal ve hizmetlerde kaliteyi güvence altına almaya yönelik uygunluk değerlendirmeleri standardizasyon belgelendirme ya da akreditasyon olarak adlandırılmaktadır.

Uluslararası Akreditasyon Neden Önemlidir ?

Yükseköğretimde akreditasyon ise; bir yükseköğretim kurumunun ya da yükseköğretim kurumu tarafından uygulanmakta olan herhangi bir programın, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde belirli bir performans standartlarına (kalite, verimlilik, etkinlik vesaire) sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlayan ve böylece yükseköğretime talepte bulunanlar ve aynı zamanda kamuoyu nezdinde güven tesis etmeye yönelik bir sistemdir. Akreditasyon, hem yükseköğretim kurumunun kendi kendini dönemsel olarak değerlendirmesine (kurumsal öz değerlendirme) hem de yükseköğretim kurumunun kurum-dışı bağımsız akreditasyon ajansları tarafından dönemsel değerlendirilmesine imkan veren bir gönüllü kalite güvence sürecidir. Bir başka ifadeyle, Yükseköğretimde akreditasyon, akademik kalitenin iyileştirilmesi, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun aracıdır.

Yükseköğretimde akreditasyonun genel olarak iki türü söz konusudur. Kurumsal Akreditasyon ve Programa-Dönük Akreditasyon. Kurumsal Akreditasyon, kurumsal kaliteyi minimum standartlarda garantilemeyi amaçlayan bir akreditasyon işlemidir (Mesela Sofya VUZF Üniversitesi kurumsal bazda İngiliz Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiştir). Kurumsal Akreditasyon sürecinde, yükseköğretim kurumunun idari, mali ve akademik kapasitesi bir bütün olarak değerlendirilir. Programa-Dönük Akreditasyon ise yükseköğretim kurumu tarafından uygulanan herhangi bir programın kalite ve mükemmeliyet standartlarına uygun olduğunu ortaya koymayı amaçlayan bir akreditasyon türüdür. Bu akreditasyon türünde yükseköğretim kurumunun sadece belirli bir akademik programı (örneğin ekonomi, mühendislik) kalite standartları yönünden değerlendirilir ve uygunluk sağlandığı takdirde akredite işlemi gerçekleşmiş olur( mesela yine Sofya VUZF Üniversitesi‘nin tüm bölümleri bu şekilde programa yönelik akreditedir). Programa-Dönük Akreditasyon’a aynı zamanda Uzmanlaşmaya Yönelik Akreditasyon ya da Profesyonel Akreditasyon adı da verilir. Bu tür akreditasyona Profesyonel Akreditasyon adının verilmesinin nedeni şudur; bazı meslekler sahip olduğu özellikleri gereği belirli kalite standartlarını garantilemek zorundadırlar.

Akreditasyonun başlıca amaçları şunlardır:

 • Eğitim-öğretim ve araştırmaların niteliğini arttırmak, sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirerek kaliteyi güvence altına almak,
 • Yükseköğretim kurumlarının karşılıklı birbirlerini tanıma sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak,
 • Mezunların meslek yaşamına girişlerinde temel standartları belirlemek,
 • En yüksek standartların garanti edilmesi gerektiğinde bir mükemmeliyet etiketi sağlamak ve karşılaştırma yapmayı ve üst düzey işbirliğini kolaylaştırmak,
 • Sınır ötesi yükseköğretimin giderek yaygınlaştığı bir çağda farklı ülkelerde sürdürülen yükseköğretim kurumları ve programları hakkında hizmete talepte bulunanları bilgilendirmek; bir başka ifadeyle eksik enformasyon sorununu ortadan kaldırmak.
 • Yükseköğretimde akreditasyon faaliyetinin ilgili yükseköğretim kurumuna, öğrencilere ve tüm paydaşlara sağlayacağı yararlar bulunmaktadır. Önemle belirtelim ki, yükseköğretimde akreditasyon, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun aracıdır. Akreditasyon kurumları önemli kararları hakkında kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu bilgilendirmeler kurumlar hakkında daha fazla bilgi sağlanmasına olanak verir.

Özetle, yükseköğretimde akreditasyonun sağlayacağı başlıca yararlar:

 • Akreditasyonun sağladığı tanınma imkanıyla, öğrenciler ve paydaşlar eğitim kurumlarının mükemmeliyet standartlarını sağlayıp sağlamadığı konusunda bilgi sahibi olurlar,
 • Akreditasyon, özel sektöre kaliteli insan gücü istihdamı yönünden kolaylıklar ve dahası güven sağlar.
 • Akreditasyon, yükseköğretim kurumları arasında kredi transferi işlemlerini kolaylaştırır,
 • Akreditasyon, kaliteyi güvence altına alır,
 • Yükseköğretim kurumlarının saygın bir kuruluş tarafından akredite edilmesi, veli ve öğretmenlerin okula yönelik güvenini arttırır.

​İveta Dimitrova

 

Tercihiniz Bulgaristan'ın Akredite edilmiş Üniversiteleri olsun.

 

Bulgaristan’da Üniversite | Bulgaristan’da Eğitim