Anatolia Eğitim ve Kültür Vakfı

Sevgili Arkadaşlar,

Anatolia Eğitim ve Kültür Vakfı’na hoşgeldiniz.

“Geleneksel değerler; atılımcı ruh” kültürü ile bezenmiş eğitim ve hayat anlayışımıza, ailemize katılan yeni fertlerimiz olarak sizi de ortak edeceğimiz için büyük heyecan duyuyoruz.

Anatolia Eğitim ve Kültür Vakfı; özgürlükçü ,yenilikçi ,eleştirel düşünen, sosyal sorumluk sahibi, girişimci, etik değerleri önemseyen ,çevre bilinci gelişmiş, önyargısız ve özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirmeyi kendine misyon edinmiş bir eğitim vakfıdır.

Vakfımız zengin kulüp faaliyetleri ve kültürel etkinlikleri ile ilgi alanlarınızı keşfetme, yeteneklerinizi ve becerilerinizi geliştirme olanağı sunacaktır.

Mesleğinize giden ilk adımları atacağınız üniversite hayatınızda, vakfımızın tüm idari ve gönüllü çalışanları ile hayallerinizin gerçekleşmesi için daima yanınızda olacak ve asla desteğimizi esirgemeyeceğiz.Yolunuz açık, ufkunuz geniş olsun.

Uyarı: Anadolu, Anatolian adı altındaki kuruluş veya şirketlerle bir alakamız söz konusu değildir!

Anatolia Eğitim Vakfı

Anatolia Eğitim Vakfı, 12.12.2012 tarihinde, kar amacı gütmeyen ve Bulgaristan’da istikrarlı bir sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetine başlamıştır. Vakfın ana temaları eğitim, eğitime ve kültürlere dair araştırmalar ve kişisel gelişim programlarının düzenlenmesidir. Bu bağlamda, üniversite ve üniversiteye bağlı birimler ile yan kuruluşlar, kamu kurumları ve aynı amacı taşıyan yerli veya yabancı kişi ve kuruluşlar ile yasal çerçevede işbirliği yapar; üniversitede genç araştırıcıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak için kurslar, seminerler, konferanslar ve bilimsel toplantılar düzenler; başarılı ve yetenekli öğrencilere burslar verir ve vakfın faaliyet alanlarıyla ilgili kurslar, seminerler ve sertifika programları düzenler.

KURULUŞ AMACIMIZ

AEV’in kuruluş nedeni, eğitime verdiğimiz önemdir. Eğitimin, profesyonel bakış açısı gerektirdiğini ve veriminin uzun vadede alınan bir hizmet olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, ürünü “insan" olan bu hizmet sunumunun, diğer hizmet ürünlerinin sunumuyla aynı olamayacağını düşünüyoruz.

BİZ KİMİZ? 

Kültürel ilişkileri, farklı kültürlerden insanlar arasında bilgi ve fikir paylaşımını sağlayarak karşılıklı güven ve anlayış oluşturmak olarak tanımlıyoruz. Kültürel ilişkilerin uluslararası ilişkilere katkısı, kişiler arasındaki bağlantıların iyileştirilmesi ve devletler ile vatandaşlar arası ve devletler arası temasların geliştirilmesiyle gerçekleşir. Bulgaristan ve Türkiye’nin en değerli kültürel özelliklerini, sanat, eğitim ve toplum çalışmalarını; insanları bir araya getirmek ve Bulgaristan ile Türkiye’de kişiler ve kurumlar arasında sürdürülebilir ilişkiler kurmak için kullanıyoruz. Sofya ve İstanbul ofislerimizden, iş ortaklıkları ve dijital platformlar aracılığı ile Türkiye ve Bulgaristan’ın her yerine ulaşıyoruz. Politika yapıcılar, kamuoyunun oluşmasına etki edenler, toplumu etkileyen kişiler, kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri ve yaratıcı girişimcilerle çalışıyoruz.  Başarı kazanmayı hedeflemiş çok sayıda azimli genç ile yetilerinin geliştirilmesi ve kültürler-arası diyalog oluşturulması için uluslararası fırsatlar yaratarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çeşitliliğin zenginliğine saygı duymak ve bu zenginliği anlamak çalışmalarımızın ve çalışma biçimimizin kalbinde yer alıyor.

Bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için vakfımız:

 1. Türkiye’yi Bulgar halkı ve Bulgaristan’da yasayan yabancı bireylere İngilizce, Bulgarca ve Türkçe dillerinde tanıtıcı, kültürel ve eğitsel konferanslar, söyleşiler ve seminerler düzenler;
 2. Ortak bir dilin önemine binaen Türkler için Bulgarca, Bulgarlar ve yabancılar için ise Türkçe kursları açar;
 3. Bulgaristan’da eğitim görmek isteyen Türk öğrencilere ve Türkiye’de eğitim görmek isteyen Bulgar ve yabancı öğrencilere hiçbir kar amacı gütmeden Bulgaristan Eğitim Rehberleri Derneği aracılığı ile rehberlik hizmeti verir;
 4. Bulgaristan’ın ve diğer Balkan ülkelerinin tarihi, kültürel ve arkeolojik yerlerini görmek; ayrıca ülkenin eğitim, ekonomik ve siyasal konuları hakkında bilgi edinmek isteyen Türkiye Cumhuriyet’inden ve dış ülkelerden gelen birey veya gruplara aydınlatıcı ve eğitici programlar düzenler;
 5. Uluslararası önemli konuları içeren paneller, sempozyumlar ve seminerler organize eder;
 6. Türk sanat eserlerinin Bulgaristan’da sergilenmesi hususunda sponsorluk görevini üstlenir;
 7. Bulgaristan’da okumak isteyen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başarılı öğrencilere yabancı dil eğitimi alanında ve üniversite harçları konularında burslar sağlar;​​

DEĞERLERİMİZ

BİZLER,

Anatolia Eğitim Vakfı olarak olumlu ve kalıcı bir değişim yaratmak için öncelikle kendimizi ve çevremizdeki dünyayı değiştirmemiz gerektiği inancını paylaşmaktayız. Bunu gerçekleştirme yolunun da, birer fikir ve aksiyon insanı olmaktan geçtiğini biliyoruz. Bireysel olarak yaratmış olduğumuz etkinin zamanla tüm toplumu da etkileyeceğini ve daha iyi bir dünya inşa edilebileceğini asla unutmuyoruz. Bizler, Anatolia gönüllüleri, Yaradana inancın insanın hayatına bir anlam kattığına ve mana verdiğine; aynı zamanda dünyanın en büyük hazinesinin de insan denilen varlığın şahsında gizli olduğuna inanıyoruz ve insanlığa hizmet etmenin de en onurlu görev olduğunun bilincindeyiz.

HAYATINA ANLAM KAT VE FARKINDALIK YARAT

Hükümetler halkın hayatına ve toplumun nabzına belli bir yere kadar hükmedebilirler, o yüzden globalleşen dünyada sorumlu bir insan olarak hayatımızı etkileyen çoğu konularda inisiyatifler kullanıp bölgesel değişimlere yol açan kişisel ve yöresel projelere el atmalıyız, çevremizdeki sorunları stratejik planlamalar ve yaratıcı çözümlerle halletmeliyiz.

Kendini aş!

Bizler, “kendinizi aş” düsturuna inanan vakıf çalışanlarıyız. Bizi ve toplumumuzu ilgilendiren her meseleye eleştirel gözle bakıp çözümün nasıl bir parçası olabiliriz derdindeyiz. Daha iyi bir toplumda yaşamak için daha iyi çözümler peşinde koşan ve daha iyi bir geleceğe inanan insanlarız. Haliyle, aksiyonumuzu yöresel olabilir, ama prensip ve etkimiz globaldir.

PROJELER 

Vakfın araştırma alanına giren konu ve temalar;

 • Firmalar ve sivil toplum oluşumları arasındaki ortaklıkları değerlendirmek için metodoloji ve enstrümanlar geliştirme ve oluşturma,
 • Aktif Avrupa vatandaşlığı ve hakları hususunda monitoring ve değerlendirme,
 • Siyasi oluşum ve platformların siyasi analizi ve değerlendirilmesi,
 • Araştırma projeleri ve fizibilite çalışmaları.

VİZYONUMUZ

Türkiye’nin bilgi toplumuna ulaşma hedefleri ışığında, Bulgaristan ve diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla eğitim ve gençlik alanlarında çok yönlü işbirliğini sağlayan kilit kurumlardan biri olmaktır.

Vakfımız,

 • Ülkedeki eğitim ve gençlik alanında uluslararası işbirliğine katılımının gerçekleştirmesine yardımcı olan,
 • Eğitim ve gençlik alanlarındaki tecrübesini diğer ülkelerle de paylaşan,
 • Uluslararası işbirliği sayesinde eğitim ve öğretime, ortaklıklarla uluslararası boyut kazandıran ve dışa açılımın sağlanmasına katkıda bulunan,
 • AB ve uluslararası eğitim alanlarında işbirliğinin sağlandığı, tanınan bir eğitimin oluşmasına katkıda bulunan,
 • Yararlanıcılara daha etkin ve kolay bilgi akışını sağlayan ve çok taraflı işbirliğini gerçekleştirmelerine ve proje yönetim tecrübesine katkıda bulunan,
 • Dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlayan,
 • Türkiye’nin eğitim ve kültürel alanda Bulgaristan ve AB ülkelerinde daha iyi tanıtılmasını ve sosyal – kültürel değerlerin yaygınlaştırılmasını sağlayan,
 • Bilişim teknolojileri ve yetkin insan kaynağı desteği ile operasyonel verimliliği sürekli artıran bir vakıf olma vizyonunu benimsemiştir.

MİSYONUMUZ

Anatolia Eğitim Vakfı, Bulgaristan’a akademik eğitim için gelen ve gelmeyi planlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türk öğrencileri ile Bulgaristan halkı ve devletinin mevcut kurumları arasında kültürel, sosyal, eğitsel ve entelektüel işbirliğini geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Bu amaç ile de,kamu kuruluşları, kamu ve özel eğitim kurumları, özel sektör, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve gençlik kuruluşları ile yakın işbirliği sağlar, Bulgaristan eğitim ve gençlik programlarını Türkiye’deki ilgili tüm yararlanıcılara tanıtır ve bu amaçla gerekli insan gücü, bilgi, fiziki ve hukuki alt yapının oluşturulmasını ve geliştirilmesini organize eder, söz konusu faaliyetlerden elde edilen bilgi ve tecrübeyi yaygınlaştırmak ve paylaşmak isteyen bireyler, kurum ve kuruluşlar için teşvik etme, tanıtma, yaygınlaştırma, uygulama, danışmanlık, bilgilendirme, teknik yardım fonksiyonlarını yürütür.

Bulgaristan’da Üniversite | Bulgaristan’da Eğitim